Over Iris Steen

Sinds 2006 heb ik een bureau voor procesbegeleiding van organisaties, vooral in de sectoren erfgoed, cultuur, natuur, landschap en toerisme.

De oogst van vruchtbare gesprekken

Vanuit mijn deskundigheid in geschiedenis en erfgoed, ervaring in onderwijs, beleidsvoorbereiding en projectmanagement begeleid ik organisaties die een nieuw concept, visie, strategie of project willen ontwikkelen of andere manieren van werken zoeken.

Procesbegeleiding betekent voor mij mensen in een aangename en open sfeer laten komen tot reflectie en dialoog. Mijn rol als procesbegeleider is vooral voorwaarden scheppen, zodat mensen hun kennis, ervaring en passie in kunnen zetten om nieuwe ideeën te ontwikkelen, deze samen te brengen tot een coherent geheel en hun eigen verantwoordelijkheid op te nemen voor de uitvoering ervan.

In heel wat plannings- en visietrajecten, waar ik bij betrokken was, heb ik ervaren dat er veel wijsheid zit in groepen mensen. Die wijsheid optimaal benutten door de competenties van iedereen in te zetten en mensen elkaar te laten versterken is mijn missie.

Voor mij is dit meer dan faciliteren. Procesbegeleiding betekent voor mij goed luisteren naar wat een organisatie of een groep wil en nodig heeft en daarna mensen in een aangename en open sfeer laten komen tot reflectie en dialoog.

Daarmee nodig ik hen uit samen te werken vanuit verschillende invalshoeken en expertises aan een gedeelde visie en lange termijnresultaten. Op deze manier is de inbreng van elke deelnemer waardevol en is de oogst meer dan de som der delen. Het resultaat van zo’n proces is een gedragen, maatschappelijk verankerd en inhoudelijk sterk concept, plan of visiedocument.

Inspiratie

Mijn inspiratie haal ik uit de gesprekken met opdrachtgevers, met de groepen mensen die samen een visie, plan of concept creëren, met collega’s en trainers.

In het leertraject participatiekunde heb ik veel geleerd over de procesarchitectuur en methodieken van participatieve trajecten. De advanced facilitation workshop en de cursus groepsdynamica leerden mij om te gaan met diversiteit in groepen.

Cursus groepsdynamica

In de cursus groepsdynamica heb ik onder andere kennis gemaakt met de filosofie van deep democracy. Deze gaat ervan uit dat tegenstellingen, verschillende meningen, de basis zijn van een creatief proces en dat het stem geven aan afwijkende ideeën het resultaat juist verrijkt.

Werken met de uitgangspunten van deep democracy is het combineren van ratio en emotie en creëert een sfeer van openheid, vertrouwen en waardering.

The Art of Hosting Conversations That Matter

De filosofie van The Art of Hosting Conversations That Matter spreekt me erg aan. Deze wereldwijde community staat voor de kunst om tijde van toenemende complexiteit onszelf en anderen te helpen goed samen te werken. Het is meer dan faciliteren. Hosting is mensen uitnodigen om in gesprekken het beste uit zichzelf te halen. Daardoor ontstaan gesprekken die ertoe doen. Die kunst omvat het hele proces en de entourage die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de oogst van de gesprekken coherent, zinvol en gedragen is.

Centrum Waerbeke

Een andere inspiratie vind ik in Centrum Waerbeke, beweging rond stilte en leefkwaliteit. Waerbeke leidt mensen naar de beleving van stilte, rust en ruimte op allerlei plaatsen in de samenleving: in steden, op scholen, in de natuur, in bedrijven. Waerbeke wil in de toenemende drukte en complexiteit vrijplaatsen creëren waar mensen op adem kunnen komen en ruimte krijgen voor reflectie, ontmoeting en openheid. Stiltebeleving leidt tot zorgzame aandacht voor de mens en de wereld en sluit voor mij daar juist weer aan bij the art of hosting en deep democracy.

Samenwerken

Elk traject is voor mij een vorm van samenwerking. Sommige trajecten begeleid ik weliswaar alleen, maar altijd in nauwe samenspraak met de groep of organisatie waarmee ik werk. Bij andere trajecten ben ik onderdeel van een team. Soms is dat een ontwerpteam, soms een team begeleiders.

Ik maak deel uit van het team procesbegeleiders dat Scwitch (een coöperatie die diensten verleent aan sociaal-culturele organisaties ter versterking van het zakelijk management) inzet voor het begeleiden van beleidsplannen in de sociaal-culturele sector (http://scwitch.be/ask-an-expert).

Werkwijze

Elke begeleiding is maatwerk. Na een gesprek over de exacte vragen en behoeften maak ik een ontwerp voor het proces. Dat ontwerp vormt het kader, maar geen keurslijf. Voor dat ontwerp, en voor de uitvoering ervan, put ik uit mijn gereedschapskist van ervaring, expertise, methodieken en good practices. Gedurende het traject streef ik naar maximale betrokkenheid van de deelnemers met onderzoekende en oplossingsgerichte vragen, feedback en door eventuele weerstanden niet uit de weg te gaan. Waar nodig ondersteun ik het betrekken van stakeholders bij het denkproces.

In elk traject is mijn rol vooral voorwaarden scheppen zodat dat mensen hun kennis, ervaring en passie in kunnen zetten om nieuwe ideeën te ontwikkelen en hun eigen verantwoordelijkheid op te nemen voor de uitvoering ervan.

Een traject kan kort of lang zijn: van een dagdeel tot enkele maanden, afhankelijk van de vraag.

Steenmannetjes markeren het proces

Steenmannetjes of cairns zijn stapels stenen. Ze zijn al eeuwenlang bakens van menselijke aanwezigheid in het landschap.

Steenmannetjes zijn mensenwerk. Ze bestaan omdat mensen voor zichzelf en voor anderen een pad aangeven, ze groeien omdat voorbijgangers er nog een steen opleggen. Steenmannetjes zijn producten van cocreatie en van aandacht voor anderen.

In onherbergzaam gebied geven steenmannetjes de weg aan. Ze staan op kruisingen of op plekken waar het pad niet zichtbaar is. Ze blijven zichtbaar, ook in regen of mist. Een steenmannetje kan een bergtop markeren, het hoogste punt van waaruit je een wijd uitzicht hebt.

Steenmannetjes markeren de stappen in een proces en het eindresultaat.

​Graag samenwerken?

Neem contact op, dan bekijken we samen de mogelijkheden.